Manifesta's unfortunate choice of location

In 2014 Manifesta will hold its tenth edition in St. Petersburg. The board of AICA The Netherlands is worried about the choice of location and therefore wrote a letter to Manifesta director Hedwig Fijen.

pg-27-hari

Amsterdam, November 29, 2013

Dear Mrs. Fijen,

In 2014 Manifesta will hold its tenth edition in St. Petersburg. Artists from all over the world will be invited to show their work at various venues in town.

This year Russia introduced new legislation which forbids homosexuals to openly declare their sexual orientation. Propaganda of homosexuality in the presence of minors is now a criminal offence. This legislation applies to both Russians and foreign visitors. AICA The Netherlands is of the opinion that the exclusion of homosexuals and criminalising homosexuality is unacceptable.

In view of said Russian legislation we also feel free artistic expression is no longer possible. In fact, it remains to be seen whether the artists you have invited, for many of whom homosexuality features in their work, will be granted a visa to enter Russia.

By selecting St. Petersburg as host for Manifesta 10 it will therefore remain questionable whether the exhibition's curator has, consciously or unconsciously, engaged in self-censorship in order not to offend the host country in the current situation in Russia. Or, conversely, in order not to expose certain artists to the risk of arrest or even molestation. From various press reports we now know that people suspected of being homosexual are harassed in the streets of St. Petersburg or even confronted with physical violence, situations in which the police often fail to act.

How do you envisage a situation in which an artist stages a performance of supposedly 'homosexual' content in the public domain? Have you budgeted for legal assistance in case artists are arrested or fined on the grounds of violating the anti-gay laws?

In a first response to protests against organising the Manifesta exhibition in St. Petersburg you stated that Manifesta wants to build bridges. But how can these bridges be built when they remain closed for artists whose work can be associated with homosexuality? And do you not pass on the responsibility for any difficulties from the organisation to the artists, who have to fear for their own safety?

We would like, perhaps unnecessarily, to point out that homosexuality is not a choice. Expressing it in art is not activism or propaganda, but a visual representation of how life presents itself to us.

We would like to draw your attention to the words of Dmitry Vilensky, member of Chto Delat ("What is to be done"), a group of thinkers and artists in Russia:

Instead of a declaration of solidarity with the LGBT community, with all of those who are persecuted in Russia (from migrants to the members of art collectives sitting in prison), we hear that Manifesta will not participate in any propaganda, instead it will attempt to maintain a neutral space for dialogue. There is no such thing as a neutral space for discussion in Russia today – you are either on the side of the repressive conservative ideology machine, of cheap entertainment and mind-wasting of the creative class, or you are fighting to develop a viable alternative to all of this.

In view of the above, AICA The Netherlands strongly urges you to reconsider Russia as host country for Manifesta 10 or to explain which measures you will take to prevent any situations as outlined above.

Yours sincerely,

On behalf of the board of AICA The Netherlands

Robert-Jan Muller

Chairperson

AICA The Netherlands is the Dutch division of the International Association of Art Critics (Association des Critiques d'Art) and consists of 170 members.

Locatiekeuze Manifesta zeer ongelukkig

In 2014 organiseert Manifesta haar tiende editie in St. Petersburg. Het bestuur van de Nederlandse tak van AICA maakt zich zorgen over de keuze voor deze locatie en zond daarom onderstaande brief aan Manifesta directeur Hedwig Fijen.

Amsterdam, 29 november 2013

Geachte mevrouw Fijen,

In 2014 organiseert Manifesta in St. Petersburg haar tiende editie. In dat kader worden kunstenaars uit de hele wereld uitgenodigd om hun werk op verschillende locaties in de stad te tonen.

Dit jaar is er in Rusland een wet aangenomen die het homoseksuelen verbiedt openlijk hun geaardheid te tonen. Deze wet stelt propaganda voor homoseksualiteit in het bijzijn van jongeren strafbaar. Dit geldt voor zowel Russen als voor buitenlandse bezoekers. AICA Nederland is van mening dat uitsluiting van homoseksuelen en het strafbaar stellen van uitingen van homoseksualiteit onaanvaardbaar is.

In de omstandigheden van de onderhavige Russische wetgeving zijn wij tevens van mening dat van vrije artistieke uitingen geen sprake kan zijn. Sterker nog, het is maar de vraag of de door u uitgenodigde kunstenaars, van wie van een aantal bekend is dat homoseksualiteit een gegeven is in hun werk, een inreisvisum voor Rusland zullen krijgen.

Met het organiseren van Manifesta 10 in St.Petersburg zal het daarom in de actuele Russische situatie de vraag blijven in hoeverre de curator van de tentoonstelling zelfcensuur heeft toegepast, bewust of onbewust, om het gastland niet voor het hoofd te stoten. Of, anderzijds, om bepaalde kunstenaars niet aan het gevaar bloot te stellen van strafbaarstelling of zelfs molestatie. Uit berichten in de pers weten wij immers inmiddels dat personen van wie vermoed wordt dat zij homoseksueel zijn, in St.Petersburg op straat worden lastiggevallen of zelfs met fysiek geweld te maken krijgen, terwijl de politie daarbij vaak niet ingrijpt.

Hoe ziet u het voor u dat wanneer een kunstenaar in de openbare ruimte een performance houdt waarin een 'homoseksuele' inhoud kan worden herkend? Heeft u een post in uw begroting voor juridische bijstand voor de kunstenaar wanneer hij of zij wegens schending van de anti-homowet gearresteerd of beboet wordt?

In een eerste reactie op protesten tegen het houden van de Manifesta tentoonstelling in St. Petersburg heeft u gesteld dat de Manifesta tentoonstelling bruggen wil bouwen. Echter, wat komt er van bruggenbouwen wanneer deze brug gesloten blijft voor kunstenaars wier werk geassocieerd kan worden met homoseksualiteit? En verlegt u niet de verantwoordelijkheid voor eventuele moeilijkheden van de organisatie naar de kunstenaar, die voor zijn veiligheid moet vrezen?

Wij willen u er, wellicht ten overvloede, op attenderen dat homoseksualiteit geen keuze is. Het tonen ervan in kunstwerken is geen activisme of propaganda, maar een visuele verbeelding van hoe het leven zich aan ons voordoet.

Wij maken u opmerkzaam op de woorden van Dmitry Vilensky van Chto Delat ("What is to be done"), een groep van denkers en kunstenaars in Rusland:

Instead of a declaration of solidarity with the LGBT community, with all of those who are persecuted in Russia (from migrants to the members of art collectives sitting in prison), we hear that Manifesta will not participate in any propaganda, instead it will attempt to maintain a neutral space for dialogue. There is no such thing as a neutral space for discussion in Russia today – you are either on the side of the repressive conservative ideology machine, of cheap entertainment and mind-wasting of the creative class, or you are fighting to develop a viable alternative to all of this.

AICA Nederland roept u, gezien het bovenstaande, dan ook met klem op Rusland als locatie voor Manifesta 10 te heroverwegen of uit te leggen welke maatregelen u denkt te gaan treffen om de geschetste situaties te voorkomen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van AICA Nederland

Robert-Jan Muller

Voorzitter

AICA Nederland is de Nederlandse afdeling van de Internationale Vereniging van Kunstcritici (Association des Critiques d'Art) en telt 170 leden.

 

 

AICA Oorkonde 2013 uitgereikt aan De Hallen Haarlem

Vrijdagavond 15 november reikte Robert-Jan Muller, voorzitter van AICA Nederland, in De Hallen Haarlem de AICA Oorkonde 2013 uit aan directeur Karel Schampers en conservator Xander Karskens voor De Hallen Haarlem.

Van links naar rechts: Robert-Jan Muller, Xander Karskens en Karel Schampers.

De jury stelde:

'De Hallen Haarlem kenmerkt zich op bijzondere wijze door haar kritische benadering van recente artistieke ontwikkelingen binnen projecten van nationaal en internationaal belang, en door het creeren van een inspirerende context voor het publiek om de essentie en de historische ontwikkeling van de kunst te begrijpen.'

Conservator Xander Karskens reageerde in zijn dankwoord: 'Een uitverkiezing tussen fantastische instellingen met bewezen kwaliteit en internationale uitstraling als Casco, If I Can't Dance en de Rijksakademie – dat is natuurlijk een grote eer. Het is een waardering uit het veld, die binnen het museum van onze transporteur tot het baliepersoneel en van registrar tot restaurator met veel trots wordt gedragen.'

Van links naar rechts: Xander Karskens, Maria Rus Bojan, Maxine Kopsa, Karel Schampers en Steven ten Thije. Foto: Riksta Dorhout.

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of een publicatie. De Hallen ontving de AICA Oorkonde 2013 in de categorie 'instelling'. De jury bestond uit de AICA-leden Maria Rus Bojan, Steven ten Thije en Maxine Kopsa. De stemming werd gehouden onder 180 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, tentoonstellingsmakers en docenten aan kunstacademies en universiteiten. Voor de vierde keer op rij werd de oorkonde zelf ontworpen door Andreas Schofl en Rob Meerman van ontwerpbureau Mannschaft.

De door ontwerpbureau Mannschaft ontworpen oorkonde. Foto: Riksta Dorhout.

 

 

Last Minute Venetie

Door Anneke Oele

De hoeveelheid kunst die je wordt voorgeschoteld in de stad kan rustig ondoenlijk worden genoemd. Zo was het altijd, maar nu is de beker wel meer dan vol.

Breath van Marc Quinn

Wanneer ik achteraf nadenk over de vier dagen die ik in Venetie doorbracht kan ik alleen maar veel denken, en dan niet alleen veel tentoonstellingen maar ook heel erg veel 'spullen' per paviljoen. Veel landenpaviljoens, meer dan ooit, ook buiten de Giardini gesitueerd. Installaties met een enorme hoeveelheid materiaal, de bomen lijken tot de hemel te groeien. Veel films die een verhaal vertellen, waar je in het algemeen niet de tijd voor kunt nemen gezien het programma dat nog afgewerkt moet worden. Installaties waar je toch zeker een verhaallijn van een half uur bij moet uitzitten voordat je tot de kern gekomen bent.

In dat opzicht benaderen de landenpaviljoens sterk de werken in de tentoonstelling Il Palazzo Enciclopedico van Massimilano Gioni in het Italie paviljoen en de Arsenale. De werken van de daar gepresenteerde outsiders lijken in zoverre op de hedendaagse kunstenaars in de landenpaviljoens, dat ze een grenzeloosheid hebben die gepaard gaat met weinig afstand tot kunstwerk. Vooral het werk Triple Point van Sarah Sze in het paviljoen van de Verenigde Staten komt daarbij in gedachten.

Read more

Een groene driehoek op je buik: bezuinigingen op kunstonderwijs

Door Tineke Reijnders & Antje von Graevenitz

Amsterdam verheugt zich op de komst van duizenden jongeren naar de heropende musea. Toch schaft de gemeente de zo geprezen kunstkijkuren voor basisscholen per 2014 af. Een onbegrijpelijk besluit.

Bij de heropening van het Stedelijk Museum september vorig jaar merkte burgemeester Van der Laan blijmoedig op dat Amsterdamse scholieren eindelijk weer vertrouwd konden raken met hun Stedelijk Museum. 'Het is een verloren generatie die negen jaar lang geen Stedelijk Museum heeft kunnen bezoeken', zei hij.

Wat hij even uit het oog verloor was dat tezelfdertijd de reguliere museumlessen aan basisschoolleerlingen uit de begroting waren geschrapt. De Amsterdamse stadsdeelbesturen hadden per 1 augustus 2012, een maand eerder, de museumlessen, de zogenoemde kunstkijkuren voor alle leerlingen van Amsterdamse basisscholen, opgeheven om er een breder en flexibeler lesaanbod voor in de plaats te stellen en er in een klap achthonderdduizend euro op te besparen.

Read more

AICA OORKONDE 2013 TOEGEKEND AAN DE HALLEN HAARLEM

AICA Nederland heeft de AICA Oorkonde 2013 toegekend aan De Hallen Haarlem.

Uit het juryrapport:

'De Hallen Haarlem heeft de afgelopen periode een programma gepresenteerd waarmee het zich heeft geprofileerd als een podium voor de meest urgente ontwikkelingen binnen de internationale hedendaagse kunst, waarbij de nadruk ligt op presentaties met nieuw werk van jonge, in Nederland wonende kunstenaars die een eerste museale solotentoonstelling realiseren, en internationale kunstenaars die in Nederland onderbelicht zijn gebleven.'

'De ambitie van het museum is om de groeiende kloof tussen de steeds meer op het massapubliek gerichte grote musea en de meer discursief ingestelde presentatie-instellingen te verkleinen, (-) gebruikmakend van een internationaal netwerk van instellingen waarmee co-producties worden geinitieerd.'

Read more

Modebiennale Arnhem

Nog drie weken Mode Biennale in Arnhem, naar zeggen van de organisatie het grootste mode evenement van Europa. Alweer de vijfde editie. De eerste drie met Piet Paris (Pieter 't Hoen) als curator, waren edities met steeds een verrassende totaalpresentatie. Alle drie succesvol en met een groeiend aantal bezoekers. De vierde met JOFF (Joffrey Moolhuizen) als curator was een deceptie. Het evaluatierapport van de gemeente oordeelde zeer kritisch: de organisatie heeft veel krediet verspeeld, vooral door slechte communicatie. Het draagvlak onder de bevolking kwam onder zware druk te staan, omdat al snel was gebleken dat de pr toch wel wat te veel op internationale relaties en niet op de stad gericht was.

Read more

In memoriam Seth Siegelaub (1941-2013)

Met het overlijden van Seth Siegelaub, heeft de kunstwereld een zeer opmerkelijke figuur verloren. Hoe uiteenlopend zijn initiatieven ook waren, in alles wat hij ondernam was hij onafhankelijk en gepassioneerd, activistisch en nieuwsgierig, open en relativerend, kritisch, onderzoekend en genereus. En bovenal een fanatieke verzamelaar van boeken.

Zijn grootste bekendheid ontleende Siegelaub aan de spilfunctie die hij midden jaren zestig in het New Yorkse kunstleven had. Het werk van kunstenaars als Lawrence Weiner, Carl Andre, Robert Barry, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Douglas Huebler e.a. bracht hij in onorthodoxe presentaties zoals een catalogus, eendags tentoonstellingen, een briefkaart of een poster, een antwoordapparaat dat een werk in de woestijn omschrijft of het beroemde Xerox/Photocopy Book dat als een groepstentoonstelling op papier functioneerde. Een manier van werken die precies de Conceptual Art-mentaliteit ademde, in de jaren die Lucy Lippard beschreef in haar Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972.

Read more

Over obsessies, kennisdrift en verzamelwoede

De 55e Biennale van Venetie door de ogen van Marga van Mechelen

Mark Manders, foto Marga van Mechelen.

Dilemma's

Interviewer: Meneer Gioni, mag ik Massimiliano zeggen, u bent ten slotte de jongste curator van de Biennale en nu u zoveel tijd in New York doorbrengt, bent u vast al gewend geraakt aan het egaliserende 'you'. Ik wil graag met u de contouren van het concept voor uw Biennale bepalen en u..je..daarom een aantal dilemma's voorleggen: Freud of Jung?

Read more

Nominaties AICA Oorkonde 2013 bekendgemaakt

Chris Evans, courtesy Galerie Juliette Jongma, Amsterdam.

Tijdens de AICA jaarvergadering op 22 mei jongstleden in Castrum Peregrini in Amsterdam werden de nominaties voor de AICA Oorkonde 2013 voor instellingen bekend gemaakt.

De jury, bestaande uit Maxine Kopsa, Maria Rus Bojan en Steven ten Thije, nomineerde vier instellingen: Casco, De Hallen Haarlem, If I Can't Dance I Don't Want To Be Part Of Your Revolution en de Rijksakademie. De AICA Oorkonde wordt wisselend jaarlijks toegekend aan een instelling, tentoonstelling en een publicatie. In 2012 werd de AICA Oorkonde uitgereikt aan de publicatie YVI Magazine; in 2011 aan de tentoonstelling Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord. AICA leden zullen hun stem uitbrengen op de nominatie van hun voorkeur. De laureaat wordt dit najaar bekend gemaakt. Hieronder volgt de complete nominatietekst.

Toelichting van de jury bij de nominaties voor de AICA Oorkonde Instellingen 2013:

Waarom reikt AICA een oorkonde uit aan instellingen en beperkt het zich niet tot de hoofdtaak van kunstkritiek: het bespreken van kunstwerken en tentoonstellingen. Dit is de vraag waar elke jury voor deze oorkonde als eerste mee geconfronteerd wordt. Voor ons is het vanzelfsprekend dat in onze samenleving kunst alleen haar bijdrage kan leveren als ze is voorzien van een goed platform. Instellingen functioneren daarbij niet als schuilplaatsen voor een fragiele kunst die buiten haar veilige omheining niet zou bestaan, maar zijn de robuuste knooppunten in het maatschappelijk weefsel waar kunst publiek wordt.

Read more