Debat over cultuurkritiek op 23 oktober

Op dinsdag 23 oktober om 20:00 uur vindt er in Felix Meritis in Amsterdam een debat plaats over de huidige staat van de cultuurkritiek.

In 2010 verscheen de Nederlandse vertaling van De Barbaren, een verzameling cultuurkritische artikelen van de Italiaanse auteur Alessandro Baricco. Hierin onderzoekt Baricco een fenomeen dat ons allemaal aangaat: de geleidelijke teloorgang van ons cultuurbesef. We hebben namelijk te maken met een invasie van cultuurbarbaren. Wat wil deze barbaar? Hij wil spektakel en instant genot, associatie in plaats van diepgang, snelheid in plaats van bezinning, surfen in plaats van verdieping. De barbaren doen de cultuurliefhebber huiveren, maar waar zijn we eigenlijk bang voor? Is het nodig bang te zijn voor de barbaren? Die vraag stelt Baricco ons.

In datzelfde jaar werden de eerste grote bezuinigingsklappen in de Nederlandse culturele sector aangekondigd. Het werd tijd dat de sector ophield met dat elitaire gedoe en zich eens op zijn publieksbereik ging richten. Anno 2012 moeten niet alleen de podiumkunsten maar ook de musea eraan geloven.
In het debat rond de bezuinigingen blijkt steeds opnieuw dat de betekenis en het belang van kunst zich maar moeilijk beargumenteren laat en ook dat het belang van een door instituties, breed gedragen cultuur niet langer buiten kijf staat. Waarom is dat zo? En is dat eigenlijk erg?

Voor de pauze een interview met Thijs Lijster, die in juni cum laude promoveerde op Critique of Art, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and art criticism. Een van de stellingen in zijn proefschrift is dat hoe meer kunst tot inzet gemaakt wordt van citymarketing en de toerisme-industrie, hoe groter de noodzaak wordt van een onafhankelijke kunstkritiek. Lisa Doeland zal met hem in gesprek gaan over de vraag wat we in deze tijd leren van de kunst- en cultuurkritiek zoals Adorno en Benjamin deze beoefenden.

Na de pauze een gesprek tussen cultuurcriticus Bas Heijne en programmamaker Sarah Meuleman over de vraag of onze cultuur nog wel te redden is van de barbaarse invasie. Als concentratie en toewijding plaats maken voor associaties, snelle afwisseling en constante beweging, wat zijn dan de gevolgen voor onze zogenoemde 'hoge' cultuur waarin het gaat om verdieping? Is deze cultuur waarin het gaat om bezinning in plaats van vluchtige sensatie nog wel te redden?
Heijne is columnist bij NRC. Meuleman maakte in 2011 het programma Sarah's Barbaren (VPRO) over kunstenaars die moeiteloos hoge en lage cultuur met elkaar vermengen en de barbaarse cultuur onderdeel maken van hun werk. Gesprek onder leiding van Naomi Jacobs.

http://www.felix-en-sofie.nl/ookleuk/1742/

Brandbrief Toekomst Kunsttijdschriften in Nederland

Onlangs heeft het bestuur van AICA Nederland een brandbrief gestuurd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de aandacht te vestigen op de precaire situatie waarin de kunsttijdschriften in Nederland dreigen te belanden.

Newsweek cover by Roy Lichtenstein, 1966.

In juni 2011 heeft de Staatssecretaris het besluit bekrachtigd dat kunsttijdschriften geen subsidies meer mogen aanvragen bij de kunstfondsen (na recente fusie betreft dit het Mondriaan Fonds). Deze maatregel gaat in 2013 van kracht. Achterliggende argumentatie van dit besluit is dat kunsttijdschriften via het principe van vraag en aanbod volledig marktconform moeten opereren.

Als vakvereniging die zich al decennia hard maakt voor de kwaliteit van de kunstkritiek in Nederland, en die de ethische en professionele belangen van haar leden behartigt en verdedigt, maakt AICA Nederland zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit besluit. Het zal leiden tot een verschraling van het kunsttijdschriftenbestel en betekent daarmee een vermindering en verslechtering van de kunsttheoretische en beschouwende kunstkritiek, met nadelige gevolgen voor de kennisontwikkeling en- overdracht op dit gebied in Nederland.

Lees hier de volledige brief Read more

Jury AICA Oorkonde 2013 bekendgemaakt

De AICA oorkonde 2013 wordt volgend jaar uitgereikt aan een organisatie of instelling die zich heeft onderscheiden op het gebied van de beeldende kunst. De recentelijk samengestelde jury bestaat uit Maria Rus Bojan, Maxine Kopsa en Steven ten Thije. Deze jury zal een shortlist samenstellen, die in de AICA jaarvergadering van 2013 bekend zal worden gemaakt. Vervolgens zullen de AICA leden stemmen op de instelling van hun voorkeur.

Van links naar rechts Maria Rus Bojan, Steven ten Thije en Maxine Kopsa.

Maria Rus Bojan is kunstcriticus en oprichter van Project Foundation, een organisatie die vernieuwende tentoonstellingsformats ontwikkelt. Sinds 2010 leidt zij het internationale Curatorial Programme van Art Rotterdam. In 2011 was zij curator van het Roemeense paviljoen op de Biennale van Venetie.

Maxine Kopsa is kunstcriticus voor ondermeer Metropolis M en oprichter van Kunstverein, een presentatie-, discussie- en publicatie instelling voor hedendaagse kunst met afdelingen in Amsterdam, Milaan en New York. Daarnaast is zij adviseur voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Steven ten Thije studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de UvA en werkt thans als onderzoekscurator bij het Van Abbemuseum. Zijn promotieonderzoek betreft huidige vormen van curatorschap en tentoonstellingspraktijk. Ten Thije doceert aan de universiteit van Hildesheim.

De AICA Oorkonde wordt wisselend uitgereikt aan een publicatie, een tentoonstelling en een organsiatie/instelling. In 2010 werd de AICA Oorkonde uitgereikt aan de AVRO, in 2011 aan het Van Gogh Museum en de Oorkonde 2012 is toegekend aan YVI Magazine.

AICA Oorkonde 2012 toegekend aan YVI Magazine

AICA Nederland heeft de AICA Oorkonde 2012 toegekend aan YVI Magazine, een uitgave in eigen beheer van ontwerper en fotograaf Welmer Keesmaat (1980).

YVI Magazine startte in 2007 als eindexamenproject Grafisch Ontwerpen van Welmer Keesmaat aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Na het eerste nummer met 112 pagina's zijn er vijf nummers op hetzelfde stramien gevolgd met thema's als Borders, Consumption, Modern Explorers, Science and Technology, Religion and Rituals en Portrait. Zowel de inhoud als de vormgeving wordt volledig door Keesmaat bepaald. Uit het juryrapport: 'Keesmaat draagt dit project in zijn eentje en doet dat met een doorzettingsvermogen, kwaliteitsbesef en natuurlijkheid die men in Nederland zelden ziet. De lichtheid en frisheid die hem als jonge redacteur/ondernemer aankleeft, is een kwaliteit die hij ook aan het blad weet mee te geven. De geschiedenis zal het moeten uitwijzen, maar het lijkt vooralsnog niet al te gewaagd te veronderstellen dat YVI Magazine mettertijd in het rijtje van Nederlands beste vaktijdschriften op het gebied van visuele cultuur zal worden opgenomen.'

Welmer Keesmaat zegt in een reactie: 'Het betekent voor mij een bijzondere erkenning, met name omdat het uit de hoek van kunstcritici komt. Ik maak YVI Magazine alleen, daarom ben ik blij dat het op deze manier wordt opgemerkt.'

Voor meer informatie: www.yvimag.com

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of (zoals dit jaar) een publicatie. De huidige toekenning betreft publicaties in de jaren 2009, 2010 en 2011.

De jury bestond uit de AICA leden Lily van Ginneken, Alexander Mayhew en Alied Ottevanger. De stemming werd gehouden onder de 150 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, docenten aan kunstacademies en universiteiten en tentoonstellingscuratoren.

De twee andere genomineerde publicaties waren Cornerstones (Witte de With Publishers) en de website Stichting Egress Foundation van Seth Siegelaub.

 

 

 

In 2011 werd de AICA Oorkonde toegekend aan de tentoonstelling 'De brieven van Van Gogh, de kunstenaar aan het woord'. De uitreiking van de AICA Oorkonde 2012 zal dit najaar plaatsvinden.

AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici 2013 Inzendtermijn verlengd tot 8 maart

Om het schrijven door opkomende critici te ondersteunen en te bevorderen looft AICA International voor de derde keer de AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici uit.

Jonge Europese critici, die niet ouder zijn dan 35, worden uitgenodigd een recensie of een kort kritisch essay in te leveren over dOCUMENTA 13, dat plaatsvond in Kassel van 9 juni t/m 16 september 2012.

Zowel ongepubliceerde als gepubliceerde teksten, die in gedrukte of digitale vorm zijn verschenen, zijn welkom (wel graag de datum en naam van de publicatie vermelden). De teksten moeten in het Engels, Frans, Spaans of Duits zijn geschreven. In het laatste geval dient de auteur een samenvatting in een van de eerste drie genoemde talen bij te sluiten, aangezien deze de officiele talen van AICA zijn. De tekst mag niet langer dan 1500 woorden zijn en dient in Word te worden aangeleverd.

De deadline voor inzending is verlengd tot 8 maart 2013.

De prijs bestaat uit een reis (inclusief reis- en verblijfkosten) naar Kosice en Bratislava (Slowakije) om van 23 t/m 28 september 2013 deel te nemen aan het 46e AICA Congres. Gedurende dit symposium, getiteld "White Places, Black Holes" en georganiseerd door AICA Slowakije en AICA International, zal de winnaar een korte paper presenteren dat in zal gaan op het verschijnen van onbekende en tot nu toe minder belangrijke regio's binnen de mondiale kunstgeschiedenis.

Geinteresseerde schrijvers kunnen hun teksten sturen aan: aica.office@gmail.com

De AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici wordt georganiseerd door de AICA Fellowship Fund Commissie. De eerste editie werd gewonnen door Franck-Hermann Ekra uit Ivoorkust, de tweede door Alessandra Simoes Paiva uit Brazilie.

Voor meer informatie over AICA International: www.aica-int.org